ความคิดเห็นที่แสดงในสื่อทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอ

Kamol กล่าวว่าข้อเสนอนี้เป็นตอนก่อนที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขออนุมัติ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แสดงในสื่อทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอ หากกฎหมายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หนึ่งปีหลังจากวันที่ตีพิมพ์ซึ่งทำให้ประชาชนมีเวลาศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง

โฆษกอีกว่านายตำรวจภูธรพอลพันเอกกฤษณาพัฒนเจริญกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีจุดตรวจ พวกเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้สวม facemasks หรือแว่นกันแดดเมื่อนำเสนอตัวเองเพื่อค้นหายานพาหนะหรือพูดคุยกับผู้คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *